Privacy Policy

privacy policy

BASeline Coaching & Training

 

BASeline Coaching & Training, gevestigd aan Decimastraat 32A, 2315 HK Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

https://baseline-coaching.nl
info@baseline-coaching.nl
BTWnr NL001466829B21
KVK Leiden 58698191
T: +31617874805

Persoonsgegevens die wij verwerken

BASeline Coaching & Training verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

–              Voor- en achternaam
–              Adresgegevens
–              Telefoonnummer
–              E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@baseline-coaching.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BASeline Coaching & Training verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–              Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
–              Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde  besluitvorming

BASeline Coaching & Training neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BASeline Coaching & Training) tussen zit. BASeline Coaching & Training gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: niet van toepassing

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BASeline Coaching & Training bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Kennismakingsgesprek                
  Bewaartermijn maximaal 2 jaar
  Naam, email adres + tel  → correspondentie, tel. contact, coaching / training

 

 • Bestellen boek maximaal
  Bewaartermijn maximaal 1 maand
  Naam, adres, email adres + tel → Versturen per post, tel contact 

 

 • Vragen per contactformulier
  Bewaartermijn maximaal maximaal 2 jaar
  Naam, email adres + tel → correspondentie, tel. contact, coaching / training

Delen van persoonsgegevens met derden

BASeline Coaching & Training verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BASeline Coaching & Training gebruikt GEEN cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BASeline Coaching & Training en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@baseline-coaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

BASeline Coaching & Training wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BASeline Coaching & Training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@baseline-coaching.nl

op basis van o.a. deze

Methodieken

 

NLP

Biofeedback

Tennis